ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ: ਲੌਫਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ